Forskningsprojekter

Holger Juul

Lektor, ph.d.

Forskningsprojekter

 

De fleste af nedennævnte projekter er gennemført/gennemføres i tilknytning til Center for Læseforskning.

 

Fra undervisning til selvindlæring

Frem til 2018 er jeg leder af projektet Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet. Projektet gennemføres i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune på en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskole-donationen). I projektet udvikler vi et efteruddannelseskursus for dansklærere og læsevejledere samt et undervisningsprogram der afprøves på elever fra 3. og 4. klassetrin.

 

Projekt læse- og skrivetest for døve og personer med høretab

I 2014-15 deltog jeg som læse- og testfaglig konsulent i et projekt om læsetestning af voksne med høretab - med henblik på at forbedre kvaliteten af vejledning og støtte i forhold til uddannelse og arbejde. Læs mere her.

 

It-baseret ordblindetest

Sammen med kolleger fra Center for Læseforskning og DPU har jeg udviklet og afprøvet en it-baseret test, der kan benyttes ved udredningen af ordblindhed på alle uddannelsestrin fra 3. klasse og op. Testen er udviklet for Undervisningsministeriet. Se https://ordblindetest.nu/vejleder/.

 

Bogstavlyd

Bogstavlyd.ku.dk er et netsted der formidler viden om forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk.

Man kan søge fra bogstav til lyd og se hvilke udtaler de enkelte bogstaver kan have – og hvor hyppigt hver udtalemulighed forekommer. Eller man kan søge fra lyd til bogstav og se hvilke stavemåder de enkelte sproglyde kan have – og hvor hyppigt hver stavemulighed forekommer. Bogstavlyd tilbyder desuden en rimordbog.

 

Bogstavlyd blev etableret i 2011 med støtte fra Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultets formidlingspulje) og bygger på resultater fra projektet Lette ord og svære ord (se nedenfor).

 

Lette ord og svære ord

Dette projekt undersøgte forholdet mellem bogstaver og lyde i dansk ud fra en ordliste med (næsten) alle en- og tostavelses ordformer i moderne dansk. Formålet var at få en mere præcis viden om hvordan danske bogstaver fordeler sig på de forskellige udtalemuligheder – og omvendt: hvordan danske sproglyde fordeler sig på de forskellige stavemuligheder. Ordlisten er siden gjort søgbar på netstedet Bogstavlyd (se ovenfor). Projektet blev gennemført med støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Læs en artikel om projektet her.

 

Development of Speed in Reading

I dette projekt følger vi udviklingen i læsehastighed hos danske begynderlæsere - fra starten af 1. klasse og frem. Deltagerne blev gennem de to første skoleår med hyppige individuelle prøver af højtlæsning (cirka hveranden måned), og en opfølgning i 5. klasse er under forberedelse. Et af hovedformålene er at undersøge om udvikling af læsehastighed forudsiges af andre faktorer end udviklingen af sikkerhed. Projektet ledes af professor Carsten Elbro og er finansieret af Københavns Universitets stjerneprogram.

 

Unge ordblinde skriver løs med it

Jeg var tilknyttet dette projekt under Dansk Videnscenter for Ordblindhed som konsulent og testudvikler. Formålet med projektet var at undersøge unge ordblindes udbytte af at et ordforslagsprogram (CD-Ord). Læs projektrapporten her.

 

Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen

I dette projekt undersøgte vi børns sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen, hhv. årgang 2004 og 2007. Årgang 2004 deltog i en opfølgende undersøgelse i 2. klasse med fokus på læsefærdigheder. Projektet blev gennemført for Undervisningsministeriet.

 

Resultaterne er beskrevet i tre rapporter:

Juul, H. (2008). Sproglige færdigheder i børnehaveklassen – en sammenligning af årgang 2004 og 2007. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 32 sider. (PDF)

Juul, H. (2007). Sproglige færdigheder og læseudvikling. En undersøgelse af danske børn fra starten af børnehaveklassen til 2. klasse. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 71 sider. (PDF)

Juul, H. & Elbro, C. (2005). Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen. Rapport om en undersøgelse gennemført for Undervisningsministeriet efteråret 2004. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 68 sider. (PDF)

 

samt i denne lille artikel:

Juul, H. (2008). Sprogtestning ved starten af børnehaveklassen. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr.53, side 4-8. (PDF)

 

Fonologiske færdigheder og læseudvikling hos DU1-kursister

Dette projekt undersøgte sammenhængen mellem fonologiske færdigheder (dvs. færdigheder i at identificere, huske og håndtere talesprogets lydlige enheder) og læsning hos voksne indvandrere med kort skolebaggrund (DU1-kursister). Projektet blev finansieret af Integrationsministeriet.

 

Resultaterne er beskrevet i denne rapport:

Juul, H. (2006). Fonologiske færdigheder og læseudvikling hos DU1-kursister. Projektrapport, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 50 sider. (PDF)

 

Foundation Literacy Acquisition in Nordic Orthographies

I dette projekt fulgte vi læseudviklingen hos danske børn i løbet af 1. klasse og sammenlignede med udviklingen hos børn i en række andre europæiske lande. Projektet blev ledet af Lynne Duncan og Philip Seymour fra University of Dundee i Skotland. Den nordiske del af projektet blev finansieret af NOS-S (the Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences).

 

Nogle af resultaterne fra projektet præsenteres i denne lille artikel:

Juul, H. (2006). Læseudviklingen i løbet af første skoleår. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 48, side 4-6. (PDF)

 

Danske børns staveproblemer

I forbindelse med mit ph.d.-projekt gennemførte jeg en række undersøgelser af danske børns staveproblemer. Se publikationslisten.

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse